Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten

Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Nordingrå Konstby har Under de senaste 30-40 åren har konstbyn samlat konstnärer och kulturutövare. Här finns idag konstnärsverkstäder galleri och sommartid ett café. Det mesta av arbetet har skett ideellt och med många frivilliga arbetstimmar nedlagda.
För att öka lönsamheten och skapa en plats och ett forum där konstnärerna kan leva på sin konst har Nordingrå Konstby dragit igång projektet  “Konst och kulturdestination i Höga Kusten”. Syftet med projektet är skapa en organisation som kan bidra med en ökad lönsamhet för konstnärerna och en ökad attraktiviteten för platsen. En målbild är att konstnärerna ska kunna fokusera på sin konst och Nordingrå Konstby som organisation tar hand och marknadsföring och administration.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Sara Taub Mkelle, projektledare, sara@myllerkultur.se, 0707508069

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
MYLLER KULTUR & HÄNDELSER EKONOMISK FÖRENING
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Projektstöd från EU och staten: 800 000 SEK
Regional finansiering:
536 496 SEK

LAG:s motivering:
l LAG beslutar att prioritera projektet 2021-3335 eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygsfonden. Särskilt inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet genom att lyfta entreprenörsskapet och lönsamheten hos en målgrupp som idag har låg lönsamhet tydligt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap inom besöksnäring och övrigt näringsliv.
Projektet prioriteras inom landsbygdsfonden eftersom det faller inom ramarna för den avgränsning leaderområdet gjort mellan fonderna, där landsbygdsfondsprojekt ska gälla insatser som bidrar till hållbar näringslivsutveckling och ökad attraktivitet gällande boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling i leaderområdet.

Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på frågor och behov som lyfts i leaderområdets strategi. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och fokuserar på målen i insatsområdet. Dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet.
Projektet prioriteras, med villkoret att medfinansiering från Region Västernorrland beviljas. Stödnivån 100 % beviljas eftersom projektet ska gynna och utveckla flera aktörer i området.

Läs och se mer om projektet

Vi har träffat Sara och Sandra från Nordingrå Konstby för en pratsund om hur de ska utveckla Nordingrå Konstby och på vilket sätt Leader Höga Kusten hjälper dem med det.