LEADERMETODEN

Den framgångsrika och unika leadermetoden

Vad?

Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden introducerades inom EU 1991 för att pröva att på okonventionellt sätt hitta lösningar för landsbygdens utmaningar. Leader är en fransk akronym för Sammanlänkade åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)

Varför?

Med framgång har metoden vuxit, spridits och används idag i mer än 3 500 lokala utvecklingsområden i EU, på landsbygden, i tätorter och i kust- och vattenmiljöer. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Leadermetoden är ett smörjmedel som startar processer och på sikt kan bidra till sysselsättning och inflyttning.

Hur?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden för att hålla ett starkt lokalt fokus. För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar.

Varje leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget leaderkontor och en egen Lokal aktions grupp (LAG).

Sju principer

 1. Lokal strategi: De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.
 2. Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
 3. LAG: LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor.
 4. Innovation: Leadermetodens angreppssätt och de nya samverkanskonstellationerna främjar innovation och nytänkande.
 5. Integrerade insatser: Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större helhet.
 6. Nätverk: Nätverk skapas både inom projekt och mellan olika insatser.
 7. Samarbete: Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Läs mer om leadermetoden på Jordbruksverkets webbplats.

 • LEADERMETODEN:

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

 • Innovation

  Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

 • Hållbarhet

  Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

 • Partnerskap

  Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

 • Samarbete

  I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

 • Underifrånperspektiv

  Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.