Förstudiestöd Agenda 2030

Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för? Nu kan ni söka våra populära förstudiestöd! Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.  

Ungdomscheckar: 20 000 kr till ungas idéer

Är du 16-25 år och vill göra din plats ännu bättre? Har du och dina vänner idéer som ni vill göra verklighet av? Ni kanske vill skapa ett evenemang, rusta upp en plats att hänga på eller något helt annat? Då har ni möjlighet att söka upp till 20 000 kr hos Leader Höga Kusten för att genomföra er idé! 

Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för? Nu kan ni söka våra populära förstudiestöd! Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.  

Från och med 3 november 2021 är det möjligt att söka förstudiestöd.  Ni kan söka ett stödbelopp om 20 000-60 000 kr. Vilka aktiviteter ni söker för kan variera beroende på projektets inriktning men avser aktiviteter som t.ex. att bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, kompetenshöjande insatser som studiebesök, testa en ny produkt, marknadsundersökning etc.

Förstudiestödet kan sökas i ett av två insatsområden:

 1. Hållbar näringslivsutveckling
 2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer

Stödet fördelas löpande. Vilka förstudier som får stöd beslutas av föreningens arbetsutskott och kan inte överklagas.

Leader Höga Kusten kommer bevilja förstudiestöd till idéer som på ett tydligt sätt undersöker förutsättningarna för idéer som 1) ryms inom något av insatsområdena och 2) bidrar till måluppfyllnad hos något eller några av målen i Agenda 2030. Läs mer om Agenda 2030 på globalamålen.se.

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i dagens samhälle, något som också avspeglas i vilka stöd och strategier som arbetas fram hos främjandesystemet (myndigheter, Leader m.fl.). Även hos konsumenter blir hållbara platser, produkter och tjänster allt viktigare. Vi vill därför uppmuntra och främja utvecklingsidéer kopplade till Agenda 2030.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD
 • Insatsen ska genomföras i ett av två insatsområden.
 • Insatsen ska ske i samarbete med minst två av tre aktörer i partnerskapet. Med partnerskapet menas ideell, privat och offentlig sektor.
 • Ansökan kräver medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 30% av det sökta stödet. Värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.
 • Leader Höga Kusten ersätter faktiska kostnader. Vid beviljat förstudiestöd, utbetalas 50 % av stödbeloppet. Vid slutredovisning av resultat och kostnader utbetalas resterande belopp.

Observera att ni inte kan söka stöd för:

 • Befintlig verksamhet
 • Redan genomförda aktiviteter
 • Tillstånd och lov, t.ex. bygglov. 
HUR GÅR NI TILL VÄGA?
 1. Läs igenom villkoren för att söka stöd: Villkor förstudie
 2. Förbered er ansökan: Frågor ansökan Förstudie
 3. Fyll i formuläret i Microsoft Forms

Kontaktuppgifter
Undrar du över något? Kontakta projektcoach Felicia Edholm, 070-563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se

Inspirerande exempel

Nedan kan du ta del av två inspirerande exempel på förstudier som genomförts via Leaderstöd tidigare.

BESÖKSNÄRING I HÖGA KUSTENS VILDMARK

Bygdsam Anundsjö

Syfte: Öka samarbetet mellan bygdens företag och föreningsliv för att kunna utveckla och satsa mer på marknadsföring och paketering av Anundsjö som besöksmål. Med särskilt fokus på lokal handel och mathantverk.

Mål: Skapa ett nätverk av företag och organisationer som vill visa upp vad Anundsjö har att erbjuda, öka den lokala handeln och arrangera en mässa för lokala aktörer inom området.

Kostnader:

 • Konsulttimmar
 • Mötesomkostnader (lokalhyra och fika)
 • Annonsering
 • Trycksak
 • Mässtält

Resultat: Under förstudietiden träffades turismföretagare och livsmedelsproducenter regelbundet. Genom att lära känna varandra och varandras verksamheter, har en grund för vidare samarbete kring besöksnäringen skapats. Ett särskilt fokus lades på livsmedelsproduktion och mathantverk, där man beslutade att starta en REKO-ring för att stärka samverkan. Även en välbesökt mässa genomfördes i Solberg.

Bygdsam Anundsjö fortsätter jobba vidare med bygdens utveckling och har till exempel nyligen startat upp en distansarbetsplats/cowork. REKO-ringen fortsätter och ambitionen är att fortsätta samarbeta för att skapa besöksanledningar och paket.

MOTORGÅRDEN YOUNG WHEELS KRAMFORS

Kramfors Motorsportklubb

Syfte: Tillsammans med unga i kommunen utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för motorintresserade unga, som kan bli en plattform för entreprenörskap och sammanhållning inom området.

Mål: Skriva en eller flera projektansökningar för att finansiera motorgården.

Kostnader:

 • Konsulttimmar
 • Resekostnader

Resultat: 10 motorintresserade unga, tillsammans med en projektledare, har genomfört förstudien. Under genomförandetiden har ett tiotal möten hållits tillsammans och ett kartläggningsarbete har gjorts genom kontakter med bland annat BRÅ, polisen, räddningstjänst, daglig verksamhet, studieförbund och kommunen. Tidigt i processen inriktades arbetet mot en Arvsfondsansökan. I det arbetet blev det också tydligt att man ville jobba tillsammans med en annan grupp som också ofta saknar en plats i samhället och omges av många fördomar – funktionsnedsatta.

Arvsfondsansökan beviljades hösten 2021 och motorgården kommer öppna dörrarna tidigt 2022. Förutom stödet från Arvsfonden har man också sökt och beviljats delfinansiering av bland annat ett flertal fonder, Kramfors Kommun, Krambo och Studieförbundet Vuxenskolan.

Ungdomscheckar: 20 000 kr till ungas idéer

Är du 16-25 år och vill göra din plats ännu bättre? Har du och dina vänner idéer som ni vill göra verklighet av? Ni kanske vill skapa ett evenemang, rusta upp en plats att hänga på eller något helt annat? Då har ni möjlighet att söka upp till 20 000 kr hos Leader Höga Kusten för att genomföra er idé! 

Ansök såhär

Det är inte svårt att ansöka: ni beskriver er idé, vilka som ska genomföra den och vad det kostar genom att fylla i ett enkelt formulär tillsammans.

Vet ni redan nu vad ni vill göra och vad det kostar kan ni fylla i formuläret direkt, då behöver ni också ha en förening att samarbeta med. 

Har ni en idé, men skulle vilja ha hjälp och stöttning? Hör av er till oss så hjälper vi er att göra verklighet av idén!

Kontakta oss via Messenger, eller mejla/smsa/ring Maaike Smit: maaike@leaderhogakusten.se / 070-241 73 82

Exempel på vad som går att göra med en ungdomscheck

Hittills har unga i Höga Kusten bland annat fått finansiering för en konstnärsverkstad, en EPA-träff, en motorcrossbana, en festival och en snowpark. Läs mer om några av dem nedan!

William och hans kompisar hörde av sig till Leader Höga Kusten och ville göra en snowpark i Latbergsbacken i Kramfors. Vi hjälpte dem ta kontakt med Kramfors Alpina och bidrog med pengar till inköp av rails och annan utrustning.

Young Wheels beviljades stöd för att genomföra en EPA-träff i Kramfors kommun. För att genomföra träffen fick Young Wheels pengar för matservering och snygga klistermärken och tröjor till deltagarna.  Young Wheels ville efter träffen utveckla en mötesplats för motorintresserade unga i kommunen, idag driver de en motorgård med stöd från Allmänna Arvsfonden. I filmen ser ni ett reportage från Young Wheels andra motorträff (inte finansierad av Leader).

I Ramsele fanns önskemål om att göra en konstnäsverkstad för unga konstnärer. Med stöttning av Leader Höga Kusten skapades en ungdomssektion i Ramsele konst- och hantverksförening. Ungdomssektionen fick sedan pengar för inköp av konstnärsmaterial och kurser i bland annat akvarellmålning.

Läs mer om vad de har gjort och hur det har gått.