BO LEVA VERKA HÖGA KUSTEN

Det blir allt tydligare att fler och fler vill bo i landsbygder, inte minst när vi i och med coronapandemin börjat reflektera över våra liv och utforska distansarbete mer och mer. Samtidigt visar också forskning att valet av plats att bo på i allt högre grad beror på upplevd livskvalité. Vi vill ha ”hela paketet”, inte bara bra skola, bra jobb ELLER närhet till naturen. Höga Kusten har stora förutsättningar att erbjuda det paketet. Leader Höga Kusten startar därför ett nytt projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

I projektet Bo, Leva, Verka Höga Kusten ska vi skapa aktiviteter, utbyte och samverkan tillsammans med organisationer och initiativ som vill arbeta med frågor kring hur vi som område kan bli ännu mer attraktivt.

Projektet har fyra delar:

  • Inflytt: hur kan vi lyfta nya/befintliga initiativ och tillsammans attrahera fler att bo, leva och verka i Höga Kusten?
  • Attraktivt arbetsliv: generationsskifte, distansarbete/co-work, rekrytering, innovativa arbetsgivare, digitalisering.
  • Testbäddar: lokala initiativ för ökad attraktivitet.
  • Plattform ”BO, LEVA, VERKA HÖGA KUSTEN”: hur kan vi hjälpa människor att ta steget från att besöka Höga Kusten, till att bosätta sig här?

De fyra delarna förankras och utformas i samverkan med utvecklingsansvariga i respektive kommun samt Region Västernorrland och Höga Kusten Destinationsutveckling.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Projektledare Felicia Edholm, 070 – 563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se

Sökande:  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Regionalfonden.
Insatsområde: Insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Projektstöd från EU och staten: 690 583 SEK
Regional finansiering: 340 138 SEK

LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet tydligt bidrar till att stärka Höga Kusten som plats att bo, leva och verka. Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på frågor som är efterfrågade hos LAG och i strategin. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill skapa nya organisationsformer för ökad service i området. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet.