Välkommen med era synpunkter!

Vilka kan svara på remissen? Organisationer som på nåt sätt jobbar med eller driver lokal utveckling – det kan vara inom föreningslivet, politiken, företagande, forskning, och/eller kommun eller annan offentlig instans. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Leader Höga Kusten. Leader Höga Kusten är en ideell organisation som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.  

Utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader Höga Kusten under EU:s programperiod för åren 2023 – 2030. 

Under våren har vi genomfört workshops för allmänheten och för utvalda grupper för att få mångas inspel att bygga den nya strategin på. En styrgrupp med representanter från de fyra kommunerna, regionen, RF SISU Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism, Länsstyrelsen och SLU har styrt strategiprocessen.

Det har lett fram till det strategiförslag som vi nu presenterar med områdesbeskrivning, vision, mål och insatsområden. Nu skickar vi strategin för remiss och ber om era synpunkter.

Fundera gärna på följande frågor:

  1. Finns det en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer?  Om nej, vad behöver förbättras? 
  2. Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Höga Kusten? Är det något ni tycker saknas eller behöver tydliggöras?
  3. Övriga synpunkter?

Tänk på att innehållet i slutversionen av strategin kommer att vara styrande för vilken typ av satsningar som kan finansieras via Leader Höga Kusten från 2023 till 2030. Därför är det viktigt att den matchar de behov, möjligheter och engagemanget som finns i just Höga Kustens område.

Skicka era svar senast den 17e september via vårt formulär eller till info@leaderhogakusten.se.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner strategidokumentet

Här kan ni också ta del av underlag som ligger till grund för strategin: Omvärldsbevakning och SWOT-analys