beslutspunkter

Underlag:

Projektbudget-presentationsblad

Kontrolldokument för uträkningar (för de som vill):
Budgetläge lokalt ledd utveckling SUSS-projekt- och företagsstöd-2
Projektbudget – excel alla projket

Ett projekt har inkommit med ansökningshandlingar:

2021-3354 ANSÖKAN Skotersverige

AKTIVITETSPLAN_skotersverige
skotersverige_budgetmall

LÄS AUprotokoll/förslag på urvalskriterier för information!
Förslag från AU SNOFED Urvalskriterier

Mejlsvar frågor från AU

Feedback från LAG – Intresseanmälan Leader Höga Kusten, LAG-möte 23 juni 2021:
Frågor för sökanden att jobba med:
• Varför ska detta göras i Höga Kusten? Behöver förtydligas ytterligare varför Leader Höga Kusten ska finansiera en produkt som används nationellt. Blir HK en pilot?
• Hur lever projektet vidare efter projekttidens slut? Hur ska appen och all information hållas uppdaterat efter projekttiden?
• Kan projektet nå/gynna andra; mindre företag/underleverantörer osv. – förtydliga hur?
• Är appen unik, vad skiljer sig ex. från Speednav – utveckla nytänkandet.
• Mer specificerad budget behövs.
Nästa steg: När ni bearbetat feedbacken från LAG går det bra att komma in med en ”skarp” ansökan i Jordbruksverkets system. 

Underlag för projektbedömningar

Urvalskriterier- insatsområde 1 – Landsbygdsfonden

Urvalskriterier – insatsområde 2 – Landsbygdsfonden

Utvecklingsstrategin – kortfattad
Här står det kort om strategin, här finns mål och insatsområden samt våra villkor på sista sidan.

Villkor
Checklista – ”Kan er idé bli ett leaderprojekt”.

Frågor reflektera över gällande prioritering av projekt. 
 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Är budgeten rimlig?

Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.

OBS! Som ni ser är AUs bedömning lägre än avslagsnivån. På LAGmötet kommer grupparbeten genomföras för bedömning av villkor och urvalskriterier

Budget 2021 och 2022

På LAG-mötet kommer ni informeras om budgetar för drift 2021 & 2022. Jag lägger upp presentationen och budgetarna här så kan den som vill orientera sig innan LAG-mötet.

Budgetpresentation

Driftsbudget 2021 LAG
Driftsbudget 2022 LAG

INtresseanmälan

En intresseanmälan har inkommit. Reflektera över:

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin (se kortversionen av strategin under stöddokument)?
 3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?

Intresseanmälan Lövvik – en del av besöksnäringen i Höga Kusten

Feedback till LAG från AU: Kör!

LAG 9 november

Agenda

Tid: 09.30-16.00 (fika från 9.00)

(1-7 före lunch – 8-9 efter lunch)

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föregående protokoll LAG och AU
 4. LAG-runda
 5. Information från verksamhetskontoret
 6.  BESLUT:
  • Snofed
  • Budgetar 2021 & 2022
 7. Intresseanmälan – feedback
  • Lövvik, Tommy finns på plats och svarar på frågor
 8. Projektuppföljning LAGs egna projekt
 9. Inriktning 2022

AU-protokoll

Tidigare LAG-PROTOKOLL