ANSÖKAN FÖRSTUDIESTÖD

Nu kan ni söka stöd hos Leader Höga Kusten för förstudier som ska resultera i en satsningen eller projektansökan som ska utveckla ny teknik eller nya former för service på Höga Kustens landsbygd.

Stöd för förstudier kan sökas hos Leader Höga Kusten inom områdena ny teknik eller nya former för service på landsbygden i Höga Kusten. Ni kan söka ett stödbelopp om 20 000-80 000 kr. Vilka aktiviteter du söker för kan variera beroende på projektets inriktning men avser aktiviteter som t.ex. att samverka, förankra, bygga nätverk, driva processer och marknadsundersökningar. Leader Höga Kusten vill med satsningen bidra till ett ökat företagande kopplat till teknik och att nya organisationsformer för service utvecklas på Höga Kustens landsbygd. Satsningen sker genom ett sk LAG-ägt projekt dvs. drivs av föreningen Leader Höga Kusten. Vilka projekt som får stöd beslutas av föreningens styrelse och kan inte överklagas. Projektet kommer att pågå fram till slutet på 2019. Ansökningar tas emot löpande från och med den 17 september 2018.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD

Alla villkor för att söka stöd hittar du i formuläret ”villkor för stöd”

 • Förstudien ska utveckla satsningar eller kommande projekt inom
  1) Ökat entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik och/eller 2) Nya organisationsformer för service
 • Ske i samarbete med minst två av tre aktörer i partnerskapet
  Med partnerskapet menas företag, föreningar och det offentliga.
 • Vara till bred nytta
  Det vill säga innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför förstudien
 • Ansökan kräver även en medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 30% av det sökta stödet. ´
  Värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.

Observera att ni inte kan söka stöd för:

 • Investeringar
 • Befintlig verksamhet
 • Redan genomförda aktiviteter

HUR GÅR NI TILL VÄGA?

 1. Läs igenom villkoren för att söka förstudier här. Villkor förstudie
 2. Fyll i blanketten Ansökan Förstudie  underteckna och skicka i original till Leader Höga Kustens kontor. Behåll en egen kopia av ansökan.
  ADRESS
  Leader Höga Kusten
  Krongatan 1
  872 34 Kramfors

Kontaktuppgifter
Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret innan du fyller i ansökan. Jenny Edvinsson 070-647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se