beslut om nya projekt

Tre projekt har inkommit med fullständiga ansökningshandlingar. 

 

Presentation projektbudget
Projektbudget LAG


Underlag för projektbedömningar

Urvalskriterier: Insatsområde 1 – Landsbygdsfonden

Urvalskriterier: Insatsormåde 2 – Landsbygdsfonden

Utvecklingsstrategin – kortfattad
Här står det kort om strategin, här finns mål och insatsområden samt våra villkor på sista sidan.

Villkor
Checklista – ”Kan er idé bli ett leaderprojekt”.

Frågor reflektera över gällande prioritering av projekt. 
 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Är budgeten rimlig?
 4. Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.

Ansökningar

 • Konst- och kulturdestinationer i Höga Kusten – insatsområde 1

Ansökan

Budget

Aktivitetsplan

Urvalskriterier Insats 1 Kulturdestinationer Höga kusten Aus förslag

Mejl 31/8:

”Kramfors kommun, Höga Kusten Turism, Höga Kusten Destinationsutveckling, Nordingrå Konstnärsverkstäder och Västernorrlands Museum har tackat ja till letter of intent och att sitta med i styrgrupp. Vi väntar också på svar från Mannaminne och High Coast Creative.
 
Kramfors kommun är den enda part som har hunnit att skicka sitt letter of intent. HK Turism och HK Dest har flaggat för att de har mycket att göra med kryssningar just nu, men att det är på gång, likaså har NKV flaggat för att de ska skicka så snart som möjligt.”
 
 • Smart kulturarvsturism i Höga Kusten – Insatsområde 1

Ansökan
Smart kulturarvsturism – förtydligande till ansökan

Budget

Urvalskriterier Insats 1 Smart kulturarvsturism AUs förslag

 • High Coast Music Innovation arena – insatsområde 1

Ansökan (bearbetas och kommer förtydliganden på måndag inkl budget i budgetmall)

Budget med aktivitetsplan

Urvalskriterierinsats 1 High Coast Music INnovation Area – AUs förslag

INtresseanmälan

En intresseanmälan har inkommit. Reflektera över:

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin (se kortversionen av strategin under stöddokument)?
 3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?

NBV Örnsköldsvik – Det digitala rummet tillhör alla

Förslag feedback AU 1/9:

”AU föreslår följande feedback till LAG: Intresseanmälan passar inte inom ramarna för leader strategin. Projektet riktar sig mot många men vill bara ha få deltagare, målen och arbetssätt hänger inte ihop. Andra studieförbund erbjuder liknande tjänster. Projektet är inte tillräckligt innovativt, skapar ingen sysselsättning, bidrar inte till ett innovativt föreningsliv eller skapar nya organisationsformer för service. AU rekommenderar till LAG att inte låta projektsökanden gå vidare till ett steg 2 ansökan eftersom projektet inte faller inom ramarna för strategin.

Strategi

STRATEGI – Remissversion

 

WORKSHOP – LAG

Ni ska ha läst kap 6 – organisation – vi kommer att ”workshoppa” frågorna:

– Nåt som saknas utifrån krav och kriterier? 
– Hur hänger kapitlet ihop med målen i strategin?
– Funkar denna organisation för oss, är det bästa sättet? Finns det andra sätt?

Det ni kan ha med er i era diskussioner är dessa Utmaningar vi har pratat om genom åren

 • Når vi ut på bra sätt, områden, rätt/bra projektägare m.m.?
 • Blir projekten rätt/bra/når målen och på så sätt bidrar till strategins genomförande, genom det sätt vi arbetar?
 • Har vi mångfald? Nytänkande?

KAP 6 Organisation

Urvalskriterier organisationsskrivningar

 
 

LAG 7 september

Agenda

Tid: 09.00-15.00

LÄNK till zoom-möte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föregående protokoll LAG och AU
 4. Strategi-workshop inkl. nuläge kring remissen i era organisationer
 5. Information från verksamhetskontoret
 6.  BESLUT:
  • Nordingrå Konstby
  • Västernorrlands Museum
  • Musikmakarna. Musikmakarna deltar och svarar på frågor.
 7. Intresseanmälan – feedback
 8. SLU & extern utvärdering
 9. Avslut möte

Tidigare LAG-möten

Tidigare LAG och AU-protokoll