BREDBAND PÅ LANDSBYGDEN I SOLLEFTEÅ KOMMUN

Sveriges målsättning är att 90 % av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit år 2020. Sollefteå kommun har antagit denna uppgift och arbetar enligt den svenska modellen för finansiering av bredbandutbyggnaden.

Projektet, som riktar sig till landsbygden i Sollefteå kommun dvs. orter med mindre än 200 invånare, syftar till att underlätta bredbands-utbyggnaden i områden som inte fått möjlighet att bygga ut bredband tidigare. Målet är att 1000 st nya hushåll efter projektets slut ska ha tillgång till fiberbredband. Sollefteå kommun kommer att göra den komplexa etableringen med planering och utbyggnad av en säker infrastruktur för modern infrastruktur möjlig samtidigt som en stor insats kommer att göras av boende på landsbygden.

Projektet använder sig av den svenska modellen som är unik i Europa. Detta eftersom föreningar, privatpersoner, byarna och det offentliga samarbetar.  En projektledare från kommunen kommer att arbeta med initiering, planering och etablering. Men utöver detta kommer ideella kontaktpersoner att utses i varje by med ansvar för att ordna informationsmöten, samla in intresseanmälningar och att stötta kommunen under hela projektet med t.ex. kunskap om markägande, insamling  av avtal m.m. Planerade aktiviteter är att skapa engagemang för utbyggnad av bredband, stötta med kunskap och rådgivning i planerings- och byggfasen, samordna arbetet mellan byarna.

Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att människor kan bo, leva och verka i kommunen och så att företag kan verka på landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Mikael Åkerström, mikael.akerstrom@solleftea.se, 070-189 10 76

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Sollefteå kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 2 – attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 1 644 846 SEK
Regional finansiering:
 564 649 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 245 499 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer, där det också skapar förutsättningar för tillkomsten av fibernät.