Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.

Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:

   • Uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark
   • Inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:
      • Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.
      • Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
      • Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.
   • Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 42,68 procent
   • Indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag)
   • Eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet) se nedan under enhetskostnad
   • Köp av tjänst för att genomföra projektet
   • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
   • Offentliga resurser
   • Övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.

En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som totalt överstiger 22 000 kronor.

Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se

Enhetskostnader används i dessa fall:

 • Utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll.
 • Utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet
 • Milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil
 • Traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje
 • Eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.