Valberedningsmöte 14 april 2021

Dagordning

  1. Mötets öppnande

  2. Val av ordförande för mötet, sekreterare och justerare

  3. Föregående protokoll
  4. Nomineringar och genomgång av valberedningens förslag (utkast)
  5. Handlingsplan
  6. Övriga frågor
  7. Mötets avslutande

.

Material till valberedningsarbete

Nominering offentligt mandat:

Sollefteå kommun
Härnösands kommun (Har nominerat Eva-Lotta Öberg men inte skrivit i formulär)

Nominering privat mandat

Företagarna Örnsköldsvik

High coast creative

Nominering Ideellt mandat

Landsbygdsrådet härnösand Ramvik if

Landsbygdsrådet Härnösand

Fyllnadsval

Fyllnadsval Bygderådet övik

UTKAST: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021

UTKAST-Valberedningens förslag 2021

Tidigare material

Tidigare Protokoll

ÅRSMÖTE

Datum: 29 april Tid: 14.30 – 16.30- Digitalt möte

Dagordning enligt stadgar
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgift
10. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer
11. Val av ordförande i styrelsen tillika LAG
12. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Förslag från styrelsen eller medlemmar
16. Vid mötet väckta frågor
17. Årsmötets avslutande