Vill du och din förening bli bättre på att inkludera unga?

Varför ska du jobba med ungas delaktighet?

Vill du att unga i din bygd ska känna sig mer delaktiga? Vill du och din förening inkludera fler unga och ta tillvara på deras kunskap, energi och idéer? Tycker du det verkar lite svårt? På denna sida har vi samlat ett antal verktyg som kan hjälpa er lyfta ungas röst i din bygd. 

Många unga i landsbygder vill bo i sin hembygd, men känner sig idag inte behövda i sina lokalsamhällen. Samtidigt finns en önskan hos föreningslivet om att inkludera fler unga i sina verksamheter.  

Med kunskapspaketet på denna sida får er förening guidning i hur ni kan tänka nytt och samtidigt förbättra förutsättningarna för unga på landsbygden. 

Har vi fångat ditt intresse? Läs mer nedan om hur din bygd kan utvecklas till en plats där unga hörs, trivs och kan påverka. 

Du är fem steg från en mer inkluderande bygd!

Hur går det till?

Vi guidar dig och din förening steg för steg till att bli en förening där unga känner sig inkluderade och kan vara delaktiga. Tillsammans med andra i din förening tar ni er från nulägesanalys till handlingsplan och genomförande. På vägen får ni praktiska verktyg, inspirerande exempel från andra föreningar och kunskap om vad som funkar och inte funkar för att skapa bättre förutsättningar för ungas delaktighet i din bygd. 

För nulägesanalys, handlingsplan och utvärdering behöver föreningen avsätta ungefär sex timmar. För genomförande varierar tidsåtgången, beroende på handlingsplanen. Under processen kommer ni att mötas minst tre gånger (digitalt eller fysiskt) och mellan mötena genomföra de aktiviteter ni bestämt er för i handlingsplanen.  

En förutsättning för att lyckas med att inkludera unga är att så många som möjligt från föreningens styrelse är med på arbetet, minst fyra stycken. Vill ni skapa bättre förutsättningar för ungas delaktighet i hela bygden ni bor i kan ni också vara flera föreningar som arbetar tillsammans. Även då gäller det att ha minst fyra stycken från vardera föreningen som jobbar parallellt för sin egen förening, som kan inspireras av varandra och göra vissa åtgärder tillsammans. 

Ni behöver ingen extern procesledare och allt material och alla verktyg finns på denna sida – kostnadsfritt. Däremot är det smart att ha en eller två personer som tar ansvar för att driva processen framåt. 

Steg 1: Engagera

Tycker du att din förening borde bli bättre på att jobba tillsammans med unga?  I Steg 1 får du tips om hur du kan ta upp din idé med föreningens styrelse.

Steg 2: Analysera

I Steg 2 gör ni en nulägesanalys för att kartlägga hur ni inkluderar och möjliggör för unga att delta i er förening idag.

Steg 3: Planera

I Steg 3 gör ni en handlingsplan kring hur ni vill inkludera och möjliggöra för unga att delta i er förening i framtiden.

Steg 4: Genomföra

I genomförandesteget gäller det att omvandla er handlingsplan till verklighet. I Steg 4 får ni tips och råd om hur ni gör det på bästa sätt.

Steg 5: Utvärdera

I det avslutande steget utvärderar ni ert arbete med ungas delaktighet i föreningen och bygden. Har ni nått satta mål? Hur jobbar ni framåt?