Steg 3: Planera framtiden

Individuell hemläxa 

För att vara så effektiva som möjligt under mötet behöver alla deltagare göra tre uppgifter på förhand. Därför är det viktigt att Antecknaren från förra mötet skickat ut de sammanfattade arbetsbladen och att alla fått ta del av enkätsvaren senast en vecka innan mötet.

Tidsåtgång: 1 h
Antal personer: Enskilt
Material: Något att anteckna med/på & dator/telefon/surfplatta för att titta på inspelade klipp.

Uppgift 1 (15 minuter)

Titta på arbetsbladen med anteckningar från förra mötet.

Anteckna tre saker ni behöver bli bättre på.

Uppgift 2 (15 minuter)

Kolla igenom enkätsvaren.

Skriv ner de tre svar/resultat som lämnar starkast avtryck hos dig.

Uppgift 3 (30 minuter)

Kolla på klippen Resurser, Motivation och Rektryterande Nätverk.

Lista tre konkreta idéer om hur ni kan bli bättre på det du skrev i Uppgift 1.

Psst.. Kolla på klippen i fullskärmsläge!

Inför mötet – förberedelser

I detta steg gör ni en handlingsplan kring hur ni vill inkludera och möjliggöra för unga att delta i er förening i framtiden.

Tidsåtgång: 2 timmar
Antal personer: Minst fyra, helst hela styrelsen. Ni kan också vara flera föreningar som arbetar tillsammans, minst fyra stycken från vardera föreningen.
Material, fysiskt möte: Anteckningar från de enskilda uppgifterna, utskrivna arbetsblad, pennor, dator & projektor/skärm för att lyssna på inspelningar.
Material, digitalt möte: Anteckningar från de enskilda uppgifterna, digitalt mötesprogram (Zoom, Messenger, Microsoft Teams till exempel) & arbetsblad att fylla i. Tips: mötesdeltagarna kan skriva ut arbetsbladen och fylla i dem enskilt. Sammanställ en digital version.

Rollfördelning under mötet 

För att underlätta arbetet är det bra att fördela roller innan ni drar igång mötet. Ni behöver:

Guiden: Här på hemsidan och i arbetsbladen finns tydliga instruktioner, men det är bra att utse en person som har ansvaret för att föra mötet framåt och fördela ordet. 
Tidtagaren: För varje uppgift finns en tid angiven. Utse en person som är ansvarig för att dessa tider hålls, det gör att det blir lättare att komma framåt i processen. Tidtakaren ansvarar också för att lägga in minst en fikapaus.
Antecknaren: Ni kommer arbeta både individuellt och tillsammans. Utse en person som samlar in allas arbetsblad och som antecknar era gemensamma tankar

Uppgift 1 (20 minuter)

Vad tar ni med er från ungdomsenkäten?

Inför mötet har alla gjort egna anteckningar och reflektioner. Gör en runda där alla berättar vilka tre svar/resultat från ungdomsenkäten som lämnat starkast intryck. 

Bestäm gemensamt vilka tre reflektioner ni tar med till handelsplanen. Skriv ner dessa i Arbetsblad 1.

Om ni är flera föreningar som deltar i mötet, gör uppgiften ”inom” föreningen, dela sedan med er av era reflektioner mellan föreningarna.

Uppgift 2 (15 minuter)

Vilka konkreta idéer har ni om hur ni kan bli bättre på att inkludera unga?

Inför mötet har alla listat tre konkreta idéer om hur ni kan bli bättre på att inkludera unga. Gör en runda där alla delar med sig av sina idéer.

Välj gemensamt ut vilka tre idéer ni vill jobba vidare med i er handlingsplan. Skriv ner dessa i Arbetsblad 1.

Om ni är flera föreningar som deltar i mötet, gör uppgiften ”inom” föreningen, dela sedan med er av era Topp 3 mellan föreningarna.

Uppgift 3 (1 timme och 15 minuter)

Nu är det dags att skapa en handlingsplan för hur föreningen ska jobba med ungas delaktighet på lång sikt.

I Arbetsblad 2  gör ni en plan för hur era tre idéer från Uppgift 2, ska bli verklighet. I arbetsbladet finns också guidande exempel. Kom ihåg att grunda era planer i intrycken från Uppgift 1.

Om ni är flera föreningar som deltar, gör uppgiften ”inom” föreningen. När ni är klara med handlingsplanerna, dela med er av ert resultat och diskutera den tillsammans med övriga föreningar.

Avslut och hemläxa (10 minuter)

Nu har ni skapat en handlingsplan. Vissa saker går att ändra på direkt, andra saker är svårare och tar längre tid. Beroende på vad som ingår i er handlingsplan, behöver ni säkerligen hålla fler möten och aktiviteter för att nå era mål. 

Nästa steg är alltså att genomföra det ni planerat i handlingsplanen. I Steg 4  finns några tips på vägen. Det är också viktigt att utvärdera ert arbete, i Steg 5 får ni guidning kring hur ni gör det. I handlingsplanen har ni bestämt när och hur varje aktivitet ska utvärderas, boka in utvärderingsmötet baserat på det. Det är också bra att stämma av hur arbetet går längs vägen, boka in (minst) ett uppföljningsmöte redan nu.

Tänk även på att arbetet med ungas delaktighet är aldrig klart – det krävs framförallt en öppenhet för nya idéer och ett bemötande som gör att unga kommer fram. När ni nått målen i den handlingsplan ni skrivit nu, går det jättebra att göra en ny med nya mål.

Arbetsblad 1 – ett per förening
Klicka på bilden för utskrift/ifyllbar version

Arbetsblad 2 – ett per förening
Klicka på bilden för utskrift (gärna A3)/ifyllbar version

Vidareläsning – ytterligare tips om du vill fördjupa dig mer

Det finns många praktiska verktyg och tips för att jobba med ungas delaktighet i er förening. T.ex. hur kan skapar inkluderande möten, mallar ni kan använda för att rekrytera unga för en specifik uppgift inom föreningen o.s.v. Kolla in Steg 4 för en översikt av dessa verktyg.