Steg 2: Gör en nulägesanalys

Inför mötet – förberedelser

I detta steg gör ni en nulägesanalys för att kartlägga hur ni inkluderar och möjliggör för unga att delta i er förening idag. Mötet kan genomföras fysiskt eller digitalt. Ses ni digitalt är det viktigt att alla deltagare har tittat på filmerna nedan innan ni ses.

Tidsåtgång: 1,5 timme
Antal personer: Minst fyra, helst hela styrelsen. Ni kan också vara flera föreningar som arbetar tillsammans, minst fyra stycken från vardera föreningen.
Material, fysiskt möte: Utskrivna arbetsblad, pennor, dator & projektor/skärm för att titta på inspelade klipp.
Material, digitalt möte: Digitalt mötesprogram (Zoom, Messenger, Microsoft Teams till exempel) & arbetsblad att fylla i. Tips: mötesdeltagarna kan skriva ut arbetsbladen och fylla i dem enskilt. Sammanställ en digital version.

Rollfördelning under mötet

För att underlätta arbetet är det bra att fördela roller innan ni drar igång mötet. Ni behöver:

Guiden: Här på hemsidan och i arbetsbladen finns tydliga instruktioner, men det är bra att utse en person som har ansvaret för att föra mötet framåt och fördela ordet.
Tidtagaren: För varje uppgift finns en tid angiven. Utse en person som är ansvarig för att dessa tider hålls, det gör att det blir lättare att komma framåt i processen. Tidtagaren ansvarar också för att lägga in minst en fikapaus.
Antecknaren: Ni kommer arbeta både individuellt och tillsammans. Utse en person som samlar in allas arbetsblad och som antecknar era gemensamma tankar.

Uppgift 1 (30 minuter)

Del 1, 5 min:

Titta på klippet till höger; en introduktion till varför det är så viktigt att jobba aktivt med ungas delaktighet, engagemang och inflytande.

Del 1, 10 min:

Ta varsitt Arbetsblad 1 och reflektera över varför ungas delaktighet är viktig:

 • För mig personligen?
 • För min förening?
 • För min bygd?

Del 2, 15 min:

Gör en runda där alla får dela med sig av sina svar under Del 1.

Samla in och spara alla Arbetsblad 1, antecknaren sammanställer dessa inför nästa möte. Om ni håller mötet digitalt, be alla mejla sina arbetsblad till antecknaren.

Varför är detta viktigt?

Här ska det ligga en inspelad föreläsning, men vi har inte hunnit det. Här är en pdf med innehållet: LÄNK

Uppgift 2 (30 minuter)

Del 1, 10 min:

Se klippet till höger. Målet är att öka ungas delaktighet i föreningen och bygden, i klippet presenteras fyra grundläggande förutsättningar för att uppnå detta.

Del 2, 5 min:

Fyll i Arbetsblad 2 enskilt. Gradera hur väl påstendena kring de grundläggande förutsättningarna stämmer med er förening:

 • Ungas resurser för att delta
 • Ungas motivation för att delta
 • Föreningens synlighet och rekryterande nätverk

Del 3, 15 min:

Gör en runda och sammanfatta era enskilda svar, Antecknaren sammanställer dessa på Arbetsblad 3.

Var står ni idag?

Här ska det ligga en inspelad föreläsning, men vi har inte hunnit det. Här är en pdf med innehållet: LÄNK

Vad tycker unga?

Uppgifterna har hittills handlat mycket om hur ni som förening kan utvecklas, med vad tycker egentligen unga om er bygd och deras möjligheter att delta och föra fram sina åsikter? Ett sätt att ta reda på det är att använda sig av en digital enkät. I länken nedan finns en enkät-mall ni kan använda för att samla in ungas åsikter.

Enkäten inriktar sig på frågor på bygdenivå; ”Är du stolt över att bo här?”, ”Vad skulle göra din fritid bättre?” etc. Finns det några ytterligare specifika frågor ni skulle vilja ha svar på går det att lägga till dessa, men tänk på att enkäten inte får ta för lång tid att svara på.

Ett bra sätt att sprida enkäten på är sociala medier, exempelvis om bygden har en Facebookgrupp. Tänk i så fall på att be vuxna tipsa unga i sin närhet om att svara. Ett annat bra sätt att nå ut med enkäten är att engagera skolan, fråga rektor eller lärare om de kan hjälpa till att samla in svar på enkäten.

Mallen är gjord i Microsoft Forms, det behövs en Microsoft-användare för att kopiera och dela enkäten vidare. Det kan exempelvis vara ett Hotmail-konto. Det är också möjligt att manuellt kopiera frågorna och skapa en enkät i Google Forms. Båda alternativ är kostnadsfria.

Uppgift 3 (20 minuter)

Självklart måste också unga få göra sina röster hörda. Mötets sista uppgift blir därför att planera hur ni ska dela och samla in svar från enkäten.

Ta Arbetsblad 4 och bestäm:

 • Vem/vilka ansvarar för att skapa/anpassa enkäten?
 • Hur ska enkäten spridas?
  • Vem delar på Facebook?
  • Vem pratar med skolan, ungdomsgården?
  • Osv.
 • Vem/vilka ansvarar för att tillräckligt många svar kommer in till nästa möte?

Hjälp varandra, gör en lista på unga att skicka enkäten till och peppa varandra att samla in svar. Spara Arbetsblad 4.

Avslut och hemläxa (10 minuter)

Nu har ni tagit några steg på vägen för att bli en mer inkluderande förening och bygd.

Avslutningsvis behöver ni sätta ett datum för nästa träff, den kommer ta ungefär två timmar. Till dess behöver ni ha samlat in enkätsvar från bygdens unga, men vänta inte för länge – smid medan järnet är varmt. Lägg mötet max tre veckor fram i tiden.

Antecknaren skickar ut sammanställda svar från Arbetsblad 1 & 3 senast en vecka innan nästa möte. Ansvarig för att dela enkätsvaren med resten av gruppen gör det senast en vecka innan nästa möte.  

Innan nästa möte behövs idividuella förberedelser. Kolla igenom Steg 3 redan nu, så ni vet vad som behöver göras.

Arbetsblad 1, 2, 4 – ett per deltagare
Klicka på bilden för utskrift/ifyllbar version

Arbetsblad 3 – ett per förening
Klicka på bilden för utskrift (gärna A3)/ifyllbar version

Vidareläsning – ytterligare tips om du vill fördjupa dig mer

 • Statistik om unga i Sverige från MUCF. Till exemplet om deras åsikter kring hur mycket de kan påverka, hälsa, fritid, skola, arbete och boende: LÄNK.  
 • Resultat ungdomsenkät. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation. Vart tredje år genomför MUCF en nationell ungdomsenkät som kallas för LUPP, som skickas ut till ett representativt urval av landets 16–25-åringar. Många kommuner sammanställer resultaten av denna enkät på kommun-nivå. Mer om LUPP enkäten läser du här: LÄNK. Vill du ta del av vad unga har sagt som sin livssituation i din kommun, googla på LUPP och namnet av din kommun för att ta del av resultaten.  
 • Ungas möjligheter till inflytande. Intressant rapport av MUCF om ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå, inklusive framgångsfaktorer, hinder och utmaningar. Modellen som introduceras i rapporten ligger till grund för den utbildning ni gör just nu: LÄNK
 • Möjligheter att delta. Studie av MUCF kring möjligheter att delta i det civila samhället. I rapporten beskrivs hur förutsättningarna resurser, motivation och rekryterande nätverk kan påverka en persons möjlighet och därmed sannolikhet att delta i det civila samhället: LÄNK