SAMVERKAN OCH NÄTVERK I NORA

I Nora har ett projekt påbörjats för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området. 

Nora har en stark tradition av drivna och aktiva föreningar och företagare som arbetar för bygdens utveckling. Med den nya turist-vägen ser man nu stora möjligheter att utveckla turismen och näringslivet. Nu vill man tillsammans med kommunen ta krafttag och ta fram goda idéer som kan utveckla området.  En arbetsgrupp med föreningar och företag från Nora har bildats för att tillsammans med kommunen, handeln och hotell skapa idéer, visioner och skapa samarbeten för utveckling kring utvalda knutpunkter i Nora. Knutpunkterna ligger alla längs den nya turistleden i Nora och utgörs av Berghamn/Östanö, Nyadal, Hörsångs havsbad och Torrom.

Samarbetet och projektet ska resultera i bättre marknadsföring av området och i skapande av en ny hemsida och informationsmaterial om Nora som besöksmål. Målsättningen är även att långsiktigt ha skapat två nya besöksanledningar i området som skapar förutsättningar för entreprenörer att utveckla sin turism-verksamhet. På sikt är målet också att ha skapa arbetstillfällen, ett gynnsamt företagsklimat och att bli attraktiv som bostadsort, framförallt för yngre barnfamiljer.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Åke Sjöberg, projektledare, akesjoberg@mail.se, 070-546 62 57

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
Noramacken ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2 – attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Projektstöd från EU och staten: 512 550 SEK
Regional finansiering:
 175 950 SEK
Privat finansiering: 76 500 SEK

LAG:s motivering:
Tillsammans med kommunen vill projektägaren inleda och utveckla ett långsiktigt samarbete för att utveckla bygdens attraktivitet för besökare, inflyttare och företagare. Något som faller väl in i Leader Höga Kustens utvecklingsstrategi – främst under insatsområde 2 men som även bidrar till uppfyllande av mål i insatsområde 1. Projektet fokuserar sig främst på turistisk utveckling som kan ge ringar på vattnet för befintliga företag. Besöksnäringen pekas ut som en bransch med tillväxtpotential i vårt leaderområde och projektet bidrar till den besöksnäringsstrategi som finns inom leaderområdet. Projektet ska bidra till att både företag och nya arbetstillfällen skapas. Projektet ska bidra till att skapa nya besöksanledningar/attraktioner.