Bidra till landsbygdsutvecklingen i Höga Kusten – nominera!

Nominera ledamöter till den nya styrelsen för Leader Höga Kusten!

Har ni någon i er organisation som vill och kan dela med sig av sin kompetens och erfarenhet för att  främja utvecklingen av landsbygden i Höga Kusten?

Föreningen Leader Höga Kusten arbetar inom Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Detta sker med hjälp av  stöd från EU och offentliga medfinansiärer. I grunden är Leader ett partnerskap mellan ideell, privat (näringsliv) och offentlig sektor och föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som kan utveckla Höga Kusten.
En helt ny strategi för Framtidens landsbygder i Höga Kusten är framtagen där målen är:

 • Stärka Höga Kusten som attraktiv plats
 • Främja omställningen till ett hållbart Höga Kusten
 • Förbättra inkludering och mångfald i Höga Kusten

Med en ny strategi som ledstjärna för Leader-arbetet så tillsätts en helt ny styrelse för att driva det arbetet.Nu har ni möjligheten att innan 31 maj nominera personer från er organisation till styrelsen för Leader Höga Kusten.

Som styrelseledamot får hen:

Styrelsemöten kommer att ske ca 4 gånger per år (både fysiska och digitala möten) men antalet kan ökas vid behov. Ett Arbetsutskott (AU) med ordförande, kassör, vice ordförande och en ledamot träffas en gång före varje LAG-möte. Ordföranden föreslås av valberedningen till varje årsmöte och väljs på ett år. En ledamot väljs för 2 år. Ett leaderkontor med minst 2 anställda sköter det operativa arbetet. Till styrelsen knyts ett ungdomsråd (Advisory board) och andra arbetsgrupper kan tillkomma.

 • Tillgång till nya nätverk och nya kunskaper
 • Vara en betydande del av att utveckla Höga Kusten
 • Lära känna pågående, intressanta och lokala utvecklingsprojekt
 • Läsa projektansökningar, bedöma dessa samt vara med och ta beslut om vilka som ska beviljas stöd
 • Ansvar för föreningen mål, organisation och personal.

Vem söker vi?

LAG styrelsen ska vara representativt utifrån kriterier som ålder, etnicitet, kön och sektor (offentlig, privat och ideell) samt geografisk spridning inom vårt Leaderområde. LAG-ledamöterna ska inneha kompetenser som bidrar till strategins genomförande och besitta ett tydligt definierat mandat för en organisation eller ett etablerat nätverk. Genom sitt tydliga mandat ska en LAG-ledamot vara en väl fungerande kontaktyta mellan sitt nätverk och LAG. Exempel på kompetensområden som styrelsen gemensamt behöver besitta:

 • Platsutveckling – Bo Leva Verka
 • Hållbarhet
 • Sociala innovationer/samhällsentreprenörskap
 • Inkludering, mångfald
 • Jämställdhet
 • Besöksnäring – i samverkan med civilsamhälle
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Digitalisering
 • Hållbart näringsliv
 • Forskning och utveckling

Skicka in nomineringen från er organisation ( max 2 kandidater / organisation)

Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022. Valberedning kommer bearbeta nomineringar som kommer in och sätta samman ett förslag för styrelsen att ta i beaktning vid ett bildandemöte i juni.

Läs mer om Leader Höga Kusten
Leadermetoden.
Framtidens landsbygder i Höga Kusten 

Vid frågor kontakta:
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson, jenny@leaderhogakusten.se
Nuvarande ordförande: Mia Karlsson, mia@hkdest.se