Nominera ledamöter till den nya styrelsen för Leader Höga Kusten!

Inom en nomineringsprocess mellan 1 och 31 maj erbjuds DIN ORGANISATION att nominera ledamöter till Leader Höga Kustens styrelse.

Inför en ny programperiod (EU), och med en helt ny strategi att uppfylla – öppnar nu Leader Höga Kusten upp möjligheterna att nominera ledamöter till den nya styrelsen som ska driva utvecklingen av framtidens landsbygder i Höga Kusten.

Sedan 2007 har Leader Höga Kusten har jobbat med landsbygdsutvecklingen i vårt område genom Leadermetoden. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar – och introducerades inom EU 1991 och har sen dess verkat för landsbygdsutveckling och fördelning av stöd från EU. I Sverige finns ca 50 leaderområden. Geografiska gränser för Leader Höga Kustens område är kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

I grunden är Leader ett partnerskap mellan ideell, privat (näringsliv) och offentlig sektor. Föreningen som bildas för att driva den nya strategin leds av en styrelse, en sk LAG-grupp (Local Action Group). LAG-gruppen kommer bestå av 12-20 ledamöter från de olika sektorerna.

Nomineringskriterier och önskade kompetenser

LAG styrelsen ska vara representativt utifrån kriterier som ålder, etnicitet, kön och sektor (offentlig, privat och ideell) samt geografisk spridning inom vårt Leaderområde. LAG-ledamöterna ska inneha kompetenser som bidrar till strategins genomförande och besitta ett tydligt definierat mandat för en organisation eller ett etablerat nätverk. Genom sitt tydliga mandat ska en LAG-ledamot vara en väl fungerande kontaktyta mellan sitt nätverk och LAG. Tanken med detta arbetssätt är att skapa synergieffekter, långsiktiga effekter och strategisk samverkan mellan sektorer och geografiska områden i hela Höga Kusten och i regionen.

LAG styrelsens arbete:

 • Utvecklingsstrategins mål är att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt leaderområde som ska stimulera till attraktiva platser, hållbar omställning och mångfald och inkludering Den/de nominerade ska kunna arbeta proaktivt och genom ett aktivt styrelsearbete i LAG och driva arbetet med strategins genomförande framåt.
 • Fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras inom ramen för strategin och den budget som tilldelats leaderområdet (budgeten för tidigare programperiod var drygt 50 miljoner).
 • Är en aktiv och transparent grupp, som tillför kunskap, nätverk och långsiktig kapacitet för att fatta ändamålsenliga beslut som främjar effekter och sker i linje med strategin, dess mål och insatsområden.
 • Bidrar till att nå ut med leadermetodens möjligheter för utvecklingen av de målområden som strategin anger.
 • Ledamöterna ansvarar för att löpande dela områdets behov utifrån den egna organisationens verksamhet samt omvärldsbevaka initiativ och utveckling i området.
 • Ledamöterna är arvoderade. Styrelsemöten har skett ca 4 gånger per år (både fysiska och digitala möten) men antalet kan ökas vid behov. Ett Arbetsutskott (AU) med ordförande, kassör, vice ordförande och en ledamot har oftast träffats digitalt en gång före varje LAG-möte. Ordföranden föreslås av valberedningen till varje årsmöte och väljs på ett år. En ledamot väljs för 2 år. Det är konstituerande styrelsemöte som väljer AU och vice ordförande. Ett leaderkontor med minst 2 anställda sköter det operativa arbetet. Till styrelsen knyts ett ungdomsråd (Advisory board) och andra arbetsgrupper kan tillkomma. Kompetens/organisationer kan adjungeras till styrelsen.

 

LAG:s kompetenser

För att strategin ska kunna genomföras måste LAG som helhet ha tillfredsställande kompetens inom följande områden:

 • Platsutveckling – Bo Leva Verka
 • Samverkan på alla nivåer
 • Landsbygdsutveckling och utvecklingsmodeller för platser utanför staden
 • Representation och nätverk att nå ut lokalt och/eller regionalt
 • Ekologisk hållbarhet
 • Omställning
 • Social hållbarhet
 • Sociala innovationer/samhällsentreprenörskap
 • Inkludering, mångfald
 • Ekonomisk hållbarhet (driva projekt, effekter, bärkraftighet)
 • Kommunikationskompetens
 • Jämställdhet
 • Civilsamhällets engagemang
 • Besöksnäring – i samverkan med civilsamhälle
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Digitalisering
 • Hållbart näringsliv
 • Forskning och utveckling
 • EU

Er organisation kan nominera max 2 kandidater. Nominera era kandidater via Microsoft Forms: 

Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022. Valberedning kommer bearbeta nomineringar som kommer in och sätta samman ett förslag för styrelsen att ta i beaktning vid ett bildandemöte i juni.

Vid frågor kontakta:
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson, jenny@leaderhogakusten.se

Nuvarande ordförande: Mia Karlsson, mia@hkdest.se

Den framgångsrika och unika leadermetoden

Vad?

Leader är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Metoden introducerades inom EU 1991 för att pröva att på okonventionellt sätt hitta lösningar för landsbygdens utmaningar.

Leader är en fransk akronym för Sammanlänkade åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)

Varför?

Med framgång har metoden vuxit, spridits och används idag i mer än 3 500 lokala utvecklingsområden i EU, på landsbygden, i tätorter och i kust- och vattenmiljöer.

Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling.

Leadermetoden är ett smörjmedel som startar processer och på sikt kan bidra till sysselsättning och inflyttning.

Hur?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden för att hålla ett starkt lokalt fokus.

För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar.

Varje leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget leaderkontor och en egen Lokal aktions grupp (LAG).

Sju principer

 1. Lokal strategi: De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.
 2. Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
 3. LAG: LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor.
 4. Innovation: Leadermetodens angreppssätt och de nya samverkanskonstellationerna främjar innovation och nytänkande.
 5. Integrerade insatser: Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större helhet.
 6. Nätverk: Nätverk skapas både inom projekt och mellan olika insatser.
 7. Samarbete: Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.