Jobba och Lev i Bygd

Örnsköldsviks kommun med sina 67 kvadratmil består av en stor andel landsbygd och mer än hälften av invånarna i kommunen bor på landsbygden. Därav finns en stor angelägenhet att näringslivet växer på landsbygden såväl som i staden. För ett hållbart näringsliv där kommunen kan fortsätta att utvecklas så behövs nya sätt att samverka. Mellan kommun och föreningar, mellan företag och bygder och även allihop tillsammans i tre-partnerskap.

Projektet ämnar skapa en plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet i Örnsköldsviks kommun med extra fokus på arbetsmarknaden. Det kommer att utvecklas en webbshop där personer utan tidigare kännedom om platsen ska få ta del av tjänster såsom en inflyttarlots som exempelvis kan förmedla möjligheter utifrån ett inflyttarperspektiv. Det kommer även skapas en tydligare koppling mellan erbjudandet om landsbygdens livsmiljö och karriärutbudet och genomföra riktade aktiviteter.

Målsättningen med projektet är att:

 • Aktiv samverkan mellan företag och bygderna samt mellan Destination Jobb och företagen i bygderna. Destination Jobb är en ekonomisk förening för arbetsgivare som vill samverka över branschgränser med kompetensförsörjning.
 • En inventering har genomförts kring behoven från företagen i bygderna och hur detta kopplas ihop med de arbete som sker i bygdernas föreningar.
 • Ett koncept för inflyttare att ”shoppa sin plats”, en webbshop för inflyttare, har skapats på plattformen Jobba & Lev med ett tydligt landsbygdsinnehåll. En tjänst som ej finns idag.
 • Anpassat och platsspecifikt kampanjmaterial har tagits fram för att paketera minst 3 bygder och företagens behov och möjligheter.
 • Minst en rekryteringskampanj kopplat till arbetsgivarna ute i bygderna genomförs under projekttiden som sedan utvärderas.
 • Undersökt och påbörjat arbetet med inflyttningslots som stöttar både bygderna och arbetsgivare.
 • Minst två nya företag/utvecklingsidéer etableras i Höga Kusten under projekttiden på grund av projektets aktiviteter.
 • Minst 3 företag använder sig av rekryteringsmaterialet för att framgent arbeta med kompetens-försörjning.
 • Minst 50 personer har tagit del av inflyttarwebbshopen.
 • Företagen uppger att deras förmåga att rekrytera har förbättrats.
 • Företagen uppger att deras samverkan med de lokala företagen har förbättrats.

I slutändan kommer detta projekt skapa och kommunicera ett material som möter upp företagens behov av inflyttning och kompetens, vilket bidrar till att bygderna runt omkring Örnsköldsvik fortsätter utvecklas till mer levande orter.

INFORMATION OCH KONTAKT:
Projektledare: Jon Moreus, 076-1339056, jon.moraeus@ornskoldsvik.se

Verksamhetsledare Anna Edblad, 070 – 5092604, anna.edblad@ovikindustrigrupp.se

Sökande: Destination Jobb Örnsköldsvik ekonomisk förening
Fond: Regionalfonden.
Insatsområde: 1: Hållbar näringslivsutveckling
Offentliga resurser från kommun: 320 033 SEK
Projektstöd från EU och staten: 969 798 SEK

LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet 2021–1025 eftersom det bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom regionalfonden. Särskilt inom insatsområde 1: hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar till att öka attraktiviteten och möjligheten att rekrytera kompetens till vårt område. Projektet uppfyller de ställda urvalskriterierna och fokuserar på frågor som är efterfrågade hos LAG och i strategin. Projektet har en tydlig förankring i trepartnerskapet och vill se över hur Örnsköldsvik kan attrahera ännu mer kompetens till entreprenörskap och företagande kopplat till ny teknik. Båda dessa faktorer är tydligt utpekade i strategin och styrker därför beslutet att prioritera projektet. Stödnivån 67 % och stödet avropas i regionalfondens nationella pott.