BYGD OCH STAD I BALANS – LEADER

Örnsköldsviks kommun har en stark tilltro och vilja att utveckla landsbygden på olika sätt. Genom projektet Bygd och Stad i balans ska man i samarbete med Bygderådet, Arbetsförmedlingen och företagarföreningar arbeta bl.a. med att öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa inkluderande miljöer och en attraktivare landsbygd. 

Örnsköldsviks kommun har ett starkt engagemang för att skapa en levande landsbygd som är fylld av möjligheter. I projektet Bygd och Stad i balans är målsättningen att fortsätta arbetet och ta fasta på de strategier som tagits fram för att stärka landsbygden.

Projektet riktar sig till allmänheten och några av målen är att skapa bl.a. nya arbetstillfällen, nya sociala företag, praktikplatser, nya nätverk och innovativa samarbeten. Som ett led i detta tar kommunen fasta på tidigare utvecklade ”närarbetsplatser”, som nu utvecklas till mötesplatser s k ”Växtplatser”. Här ska man skapa en inkluderande miljö och parallellt inleda ett nära samarbete med företag och organisationer. Genom Växtplatserna hoppas man kunna bidra till sociala innovationer, nya företag och samarbeten. Genom dialog om samverkan med företagen ska man skaffa samarbetspartners och praktikplatser.

En grundförutsättning för projektet är alla människors lika värde. För att bidra till detta och skapa ett mer inkluderande samhälle kommer workshops och dialoger hållas för företagare och boende. Alla välkomnas att vara med och tänka i nytt kring frågorna om ett öppet samhälle och människors värde.

Vidare kommer projektet att ta sikte på att öka landsbygdens attraktivitet och att öka värdet på fastigheter. Projektet kommer exempelvis att ordna ortsvandringar på tolv orter under 2016-2018. På ortsvandringarna bjuds fastighetsägare, butiksinnehavare, företagare och boende in för att se över vilka tillgångar orten har och vad som skulle behövas förbättras. Vandringen kommer att resultera i en handlingsplan. På samma tema kommer man att ordna temakvällar och marknadsdagar för att skapa bestående aktiviteter och en levande landsbygd. En del av projektet fokuserar på det för landsbygden så viktiga föreningslivet. I projektet kommer man därför att samla olika föreningar under olika temakvällar och för att underlätta erfarenhetsutbyte, samarbeten m.m.

INFORMATION OCH KONTAKT: 

Facebooksida: https://www.facebook.com/Bygd-och-stad-i-balans-320816367963015/
Kontaktperson
: Ann Holst, projektledare, ann@annholst.se, 070-641 53 55

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
Örnsköldsviks kommun
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2-  Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling)
Projektstöd från EU och staten: 2 457 855 SEK
Regional finansiering:
764 291 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 669 440 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde Attraktiva boende- och besöksmiljöer. Projektet har stort fokus på att skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer i hela Örnsköldsviks kommun. Dessutom ska projektet arbeta med att stärka entreprenörsklimatet vilket gör att man även bidrar i insatsområde 1 – Hållbar näringslivsutveckling – då projektet ska skapa förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap lokalt, bland annat genom närarbetsplatser som ska etableras och utvecklas till växtplatser. Leader Höga Kusten ser också positivt på att projektet ska arbeta för att skapa inkluderande miljöer i samhällen och bygder så att utanförskap minskar och fler upplever sig behövda. Att prova och utveckla metoder för att skapa inkluderande miljöer, fysiskt och mentalt välkomnande, på landsbygden är nytt och spännande. Detta kan även medföra sociala innovationer och nya företag som banar nya vägar. Projektet ska bidra till att både nya företag och arbetstillfällen skapas.