Intresseanmälan

En intresseanmälan har inkommit. Reflektera över

 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin (se kortversionen av strategin under stöddokument)?
 3. Vilken feedback vill vi ge till sökanden?
SNOWFED

Uppdaterad intresseanmälan_snofed_21061

beslut om nya projekt

Ett projekt har inkommit med fullständiga ansökningshandlingar. 

Underlag för projektbedömningar

Urvalskriterier: Insatsormåde 2 – Landsbygdsfond

Utvecklingsstrategin – kortfattad
Här står det kort om strategin, här finns mål och insatsområden samt våra villkor på sista sidan.

Villkor
Checklista – ”Kan er idé bli ett leaderprojekt”.

Frågor reflektera över gällande prioritering av projekt. 
 1. Uppfyller projektet våra villkor?
 2. Bidrar projektet till genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin?
 3. Är budgeten rimlig?
 4. Gå igenom urvalskriterierna och motivera en poängsättning.

Ansökningar

Ungas delaktighet i Höga Kusten

Rapporter och handlingar

Strategi

210621 UTKAST Strategi

 

 

Frågor om strategin som vi kan diskutera på LAG-mötet

 1. Finns det en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer?
  1. Om nej, vad behöver förbättras?
 1. Innehåller strategin mål som knyter an till de behov som identifierats i behovsanalysen?
  1. Beskrivs det hur samordning med andra utvecklingsplaner haft påverkan på val av mål?
  2. Bidrar målen till EU:s mål för den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling?
 1. Framkommer det vilka insatsområden som valts ut utifrån de behov och möjligheter som identifierats i behovsanalysen?
  1. Beskrivs det hur insatsområdena kan bidra till målen som identifierats?
  2. Kommer insatsområdena på ett trovärdigt sätt fylla områdets utvecklingsbehov och stötta möjligheter
 1. Har valda indikatorer koppling till strategins mål?
  1. Kan de på ett representativt sätt spegla resultat av uppsatta mål?
 
 

LAG 23 JUNI

Agenda

Tid: 8.30-12.00

23 juni 2021

LÄNK till zoom-möte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föregående protokoll LAG och AU
 4. LAGS runda, max 2 minuter var.
 5. Information från verksamhetskontoret
 6. BESLUT:
  • Projektansökning: Ungas delaktighet
  • Uppdaterad budget Sollefteå Cykelprojekt
 7. Projektinfo & intresseanmälningar
  1. Kort info om tidigare intresseanmälningar
  2. Info om TALKO
  3. Medverkan från Snowfed ang intresseanmälan
 8. Strategi
 9. Avslut möte

Tidigare LAG-möten

Tidigare LAG och AU-protokoll