ÅRSMÖTE – Leader Höga Kusten 7 april 2017
På fredag den 7 april håller Leader Höga Kusten årsmöte för dina medlemmar.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för mötet.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer.
11. Val av ordförande i styrelsen tillika LAG.
12. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG.
13. Val av revisorer och suppleant.
14. Val av valberedning.
15. Förslag från styrelsen eller medlemmar.
16. Vid mötet väckta frågor.
17. Årsmötets avslutande.

Fullständig inbjudan och dagordning: Dagordning Årsmöte 17


Handlingar:
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag inför Leader Höga Kustens årsmöte 2017

För mer information: Kontakta LAG:s ordförande Jonny Lundin, tel +46(0)70 595 51 91, solberg205@gmail.com

Årsmöte Leader Höga Kusten 7 april
Tid/Plats: Kl 14.30 Technichus, Härnösand