Samverkan skapar gemenskap i Norabygden.

Nordvik är med och driver två olika Leaderprojekt ”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” och ”Bo Leva Verka i Norabygden”. Båda projekten bygger på samverkan med föreningar och organisationer i närområdet, vilket har fört alla i hela bygden närmare varandra. Redan första mötet insåg de att alla hade rätt lika visioner och ideér på hur man ska utveckla platsen.

I ett leaderprojekt jobbar man enligt leadermetoden. Kortfattat innebär det att allt arbete som görs bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ. En viktig del i leadermetoden är det sk trepartnerskapet. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling. I Nordviks fall samarbetar de med föreningar och företag i Nora, exempelvis Nora Hembygdsförening och Noramacken.
I partnerskapet läggs grunden för samarbete och för Nordviks del har det skapat en naturligt sätt att mötas på, där också helt andra ideér och tankar får plats. De två leaderprojekten blir också en språngbräda för en rad andra samarbeten.

Turboeffekt tack vare projektstöd från Leader Höga Kusten

Nordvik vill bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen. Nått som projektet ”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden”  också har som målsättning och tack vare projektet har utvecklingsarbetet fått en turboeffekt.

Nått som Andreas Telhammer också värdesätter är den stöttning Leader Höga Kusten ger i form av bland annat projektledarträffar som bygger nätverk och kunskap.

Det händer mycket i Norabygden och Nordvik just nu och det finns ett behov av fler bostäder. Genom projektet ”Bo Leva Verka i Norabygden” görs en inventering av vilka hus som finns lediga för uthyrning och försäljning. Projektet leds av Nora Hembygsförening och återigen är samverkan och samarbete en förutsättning för att lyckas med uppdraget.