FÖRSTUDIESTÖD

Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande satsningar och/eller projektansökningar. Paraplyprojektet ska möjliggöra att sökanden skall kunna göra ett förarbete inför ett en utvecklingssatsning och/eller projektansökan. Det kan bestå av olika insatser beroende på projektets inriktning. Till exempel bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, kompetenshöjande insatser som studiebesök, testa en ny produkt, marknadsundersökning etc.

Mer information om hur du söker förstudiemedel hittar du här>>.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Jenny Edvinsson, verksamhetsledare, jenny@leaderhogakusten.se, 070 647 14 80

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
 Leader Höga Kusten
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Regionalfonden
Insatsområde: 2 – attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Bedömning: 125/245 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten:  266 764 SEK / 267 833 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:
131 391 SEK / 131 918 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektets syfte är att skapa goda förutsättningar för kommande satsningar och/eller projektansökningar. Det kan handla om att samverka, förankra, bygga nätverk, driva processer samt hämta in information och kunskap. Stödnivån 100% beviljas eftersom projektet är LAGs eget paraplyprojekt.