UTVECKLING AV DIGITALT VERKTYG – ÖKAT LOKALT ÅTERBRUK GENOM ENKLARE HANDEL MED BEGAGNADE VAROR

I och med att engagemanget kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar, ökar också handeln med begangnade varor. För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent, tar projektet fram ett verktyg för att minska tidskrävande administration kring eventet. 

Det finns idag ett stort behov och en stor vilja av att låta saker som inte används komma andra till nytta, men det innebär alltid någon form av arbetsinsats vilket leder till att sakerna ofta inte kommer ut på begagnatmarknaden. Samtidigt finns det många som brinner för miljöfrågor och kan tänka sig arrangera återbruksevent. Målet med projektet är att skapa ett effektivt och enkelt digitalt verktyg för alla som vill arrangera återbruksevent och ska i förlängningen leda till att många fler (föreningar, företag, privatpersoner) vill arrangera sådana event för att både göra en insats för miljön men även kunna tjäna pengar på det.

Över tid ska det digitala verktyget, genom ökad handel med begagnade varor, bidra till en ökad insikt om varors funktionalitet, kvalitet och  andrahandsvärde.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Per-Ove Näsholm, projektledare, info@rebuy.se, 076-803 27 25

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
S&F Scandinavia AB
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd till företag inom Regionalfonden för genomförande
Insatsområde: 1: -Hållbar näringslivsutveckling
Bedömning: 255 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 200 000 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:

Privat insats från projektägaren: 109 200 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond:Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar möjliggörandet till miljödriven tillväxt. Stödnivån 65% beviljas eftersom stödet är ett projektstöd till ett företag men som ska ge effekt för fler än bara det sökande företaget.