UTVECKLING AV ANLÄGGNINGAR FÖR ODLING MED AKVAPONI

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar som finns idag, som kan möta privatpersoners intresse och små och medelstora företags behov. 

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från de resurser, kunskaper och erfarenheter, som finns vid och i nätverket kring Peckas Naturodlingars ursprungsanläggning på Kattastrand i Härnösand, utveckla olika typer av odlingsanläggningar baserade på akvaponi. Det långsiktiga målet är att projektet och den ekonomiska föreningen VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner , institutioner och företag. VISUS vill också fungera som ett socialt företag som genom arbetsträning och rehabilitering kan hjälpa människor in på arbetsmarknaden som anställda eller som egenföretagare.

Projektet avser att utveckla små och mellanstora utrustningar/hela anläggningar för akvaponisk odling till nytta för såväl privatpersoner och företag som vill komplettera och utveckla sin verksamhet med en mellanstor anläggning för odling med akvaponi som bärande idé.

I Härnösand vill man skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. Projektet stärker denna idé och kan inspirera och stötta företag och personer intresserade av utveckling av nya ekologiskt hållbara metoder för odling. Genom VISUS samarbete med Härnösands folkhögskola möjliggörs längre och kortare utbildningar öka kunskapen och förmedla erfarenheter till såväl privatpersoner som företagare.

Det långsiktiga målet är att projektet och VISUS Ekonomisk Förening kan kunna vara ett centrum för miljödriven tillväxt samt utveckling och spridning av idéer och kunskaper kring odling i små och medelstora anläggningar för privatpersoner, institutioner och företag.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Nawras Alashour, projektledare, nawrasalashour@hotmail.com, 073-639 43 11

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
 VISUS Ekonomisk Förening
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Regionalfonden för genomförande
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling
Bedömning: 400 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 582 789 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:
200 062 SEK
Privat insats från projektägaren: 86 984 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar möjliggörandet till miljödriven tillväxt. Stödnivån bestäms till 90% då det gynnar fler än bara projektägaren och där de arbetar för att utveckla området Höga Kusten som en motor för hållbar utveckling inom foodtech.