TALKO – Ung delaktighet på landsbygden

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där ’Talko’ betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

Leader Höga kusten ställer inom ramen för projektet frågan ”Hur skapar vi mångfald i den ideella sektorn?” och fokuserar arbetet på ungas engagemang. Projektet har fyra delområden;

  • Attitydförändring – hur skapas en positiv bild av landsbygden där unga kan trivas och utvecklas
  • Förbättrade förutsättningar för att unga ska kunna engagera sig
  • Ökad kunskap inom föreningslivet kring hur man stöttar ungas delaktighet och engagemang
  • Fler unga som engagerar sig för landsbygdsutveckling i Höga kusten

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson:
Projektledare Maaike Smit, 070 – 241 73 82, maaike@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Projektstöd från EU och staten: 373 679 SEK
Regional finansiering:
184 051 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet bidrar till ett innovativt föreningsliv och ökad delaktighet och inkludering av unga i lokalsamhället.

Advisory Board Höga Kusten

I projektet jobbar vi tillsammans med 10 unga från Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner. Advisory Board är rådgivande i projektets alla delar.

Projektgrupp TALKO

Projektet har en rådgivande grupp med representanter från Sollefteå, Kramfors, Härnösands och Örnsköldsviks kommuner, Advisory Board Höga Kusten, Region Västernorrland, Kommunförbundet, Technichus AB, Västernorrlands idrottsförbund och föreningslivet.

Läs mer om delprojekten hos respektive projektpartner genom att klicka på loggorna nedan:

Leader Polaris

Syftet är att höja ideell, privat och offentlig sektors kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet är att samtliga sektorer i området, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt.

Yrkeshögskolorna Centria & Novia

Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten i svenska Österbotten, med speciellt fokus på organisationsstrukturen i föreningarna.

Leader Lappland 2020

TALKO Lappland har fokusområdet flernivåsamverkan. Området vill visa hur man tillsammans i ett trepartnerskap kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn. Målsättningen är att samla aktörer från de tre olika sektorerna (offentlig, privat och ideell) och bearbeta och utveckla ett verktyg som ska ligga till grund för hur man kan skapa utveckling för den lokala bygden.