EKOSYSTEM FÖR DELNINGSPLATTFORM I NÄTRADALEN

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är en allt snabbare digitalisering vilken bl.a. har fått oss att skapa helt nya sätt för att dela, samarbeta och uträtta affärer. Genom ett samarbete mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa den innovativa delningsplattformen UMIGO. 

Genom en digital delningsplattform vill projektet bidra till minskad miljöpåverkan, ökad samverkan, minskade gränser till företagande och en levande landsbygd. Projektet ska bidra till att skapa ett system som gör det enkelt att dela och nyttja tjänster på landsbygden för alla. Det kan till exempel vara olika typer av tjänster, som samåkning, hushållsnära tjänster och prylar.

Digitala delnings- och samverkansplattformar är en av de digitala tekniklösningar som fått mest genomslag vad gäller hur t.ex. kunder och leverantörer kan hitta varandra och initiera nya affärsrelationer, men också hur privatpersoner köper, säljer och delar. Med utgångspunkt i forskning om digitala plattformar och delningslogiker har forskare vid Umeå universitet arbetat fram en prototyp till en ny typ av delnings- och samverkansplattform, särskilt anpassad till små- och medelstora samhällen. Denna typ av plattform och delningslogik har potential att synliggöra resurser och erbjudanden som gått oanvända, varit otillgängliga, eller som inte lyft på grund av brist på kritisk massa.

Då delningsplattformen redan finns och är testklar så kommer projektets arbete främst att fokusera på informationsspridning, implementering och användarinformation. Projektet ska också sammanställa och återrapportera eventuella fel, brister och förbättringssynpunkter som återkopplas från användarna. Genom samarbetet mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att pröva denna innovation som lokal plats, och kommer att erövra stor kompetens från pilotprojektet.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Sofie Holmgren, projektledare, sofie@bygdsamnatradalen.se , 070-229 79 78

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
 Bygdsam Nätradalen
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Regionalfonden för genomförande
Insatsområde: 1: Hållbar näringslivsutveckling
Bedömning: 265 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 206 058 SEK
Övrig offentlig medfinansiering från LAG:
70 737 SEK
Privat insats från projektägaren: 30 755 SEK

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom regionalfonden med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där projektet bidrar möjliggörandet till miljödriven tillväxt. LAG beslutar att godkänna projektet med 90 % projektstöd.